Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KIDZKLIX

Versie 2022

Van toepassing op overeenkomsten betreffende diensten geleverd door Stichting KidzKlix.

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij een school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie een dienst (activiteit) van Stichting KidzKlix afneemt, zoals aangeboden via de inschrijfpagina op de website van Stichting KidzKlix (www.kidzklix.nl), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

 1. Aanbod en aanvaarding

2.1 Een overeenkomst komt tot stand via inschrijven op afstand.

2.2 De inschrijfpagina van Stichting KidzKlix aanvaardt een order pas door de order per e-mail aan de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie te bevestigen, nadat het reserveringsformulier op de website volledig is ingevuld en is goedgekeurd. De bevestigingsmail bevat de informatie als bewijs van reservering. Daarmee is de overeenkomst tot stand gekomen tussen de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie en Stichting KidzKlix.

2.3 Een overeenkomst komt niet tot stand indien de dienst waar de order betrekking op heeft niet meer beschikbaar is. Stichting KidzKlix zal dat per e-mail aan de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie bevestigen.

2.4 Stichting KidzKlix behoudt zich het recht voor om orders te weigeren. In geval van weigering bericht Stichting KidzKlix de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie hierover per e-mail binnen 7 werkdagen na het plaatsen van de order.

 1. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s uitgedrukt en inclusief BTW.

3.2 Stichting KidzKlix is niet gebonden aan onjuiste prijsvermelding en andere onjuistheden op de inschrijfpagina, op de website van Stichting KidzKlix, in publicaties, de orderbevestiging, het deelnamebewijs, de facturen of in andere bescheiden indien de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie redelijkerwijs kan begrijpen dan wel had kunnen begrijpen dat sprake is geweest van een kennelijke vergissing of schrijffout.

3.3 Betaling geschiedt via factuur na de workshop. De betalingstermijn is 14 dagen. Wanneer de factuur niet wordt betaald binnen gestelde termijn wordt een herinnering verstuurd. Als hierna nog geen betaling is gedaan, brengt Stichting KidzKlix aanmaningskosten  van €25,- in rekening.

 1. Deelname

4.1 Deelname aan een workshop van Stichting KidzKlix is uitsluitend mogelijk door inschrijving.

4.2 Twee weken voorafgaand aan de activiteit informeert Stichting KidzKlix de deelnemer met nadere details over de activiteit. Via de mail ontvangt de deelnemer de opzet van de activiteit, de beschrijving en informatie over eventuele voorbereidende werkzaamheden vanuit de deelnemer en zo nodig kledingadvies. Stichting KidzKlix verwacht dat deze informatie gelezen en gedeeld wordt met de begeleiders/leerkrachten vanuit school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier.

5. Annulering

5.1 Annulering door de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier is mogelijk tot 10 (werk)dagen voor aanvang van de activiteit. De school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen of annuleren van de geboekte activiteit. Annuleringen of wijzigingen worden schriftelijk via de mail doorgegeven aan hetklikt@kidzklix.nl of telefonisch aan 06-53384575.

Bij annulering van een activiteit gelden de volgende voorwaarden:

– Tot 4 weken voordat de activiteit plaatsvindt: geen kosten
– Tot 2 weken voor aanvang: 25% van de kosten
– Tot 1 week  voor aanvang: 50% van de kosten
– Minder dan 1 week (5 werkdagen) voor aanvang: de volledige kosten van de workshop

5.2 Komt de school/opvangorganisatie/particulier niet opdagen, of bij annulering korter dan 48 uur van te voren, berekent Stichting KidzKlix € 30,00 extra administratiekosten.

5.3 Leskisten die niet worden afgehaald binnen de uitleentermijn waarvoor is gereserveerd zullen wel worden doorberekend. Hiernaast zullen wanneer van toepassing eventuele vervoerskosten voor het vervoeren van deze kist naar een opvolgende school/opvangorganisatie worden doorberekend
(€ 10,00)

5.4 Stichting KidzKlix heeft het recht de dienst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie. Annulering door Stichting KidzKlix kan onder meer (niet limitatief) gelegen zijn in weersomstandigheden (code oranje, rood en bij een windkracht van 6 of harder), andere gevaren en beperkte beschikbaarheid van medewerkers en vrijwilligers. Bij annulering door Stichting KidzKlix wordt er in samenspraak een alternatieve datum aangeboden. Schikt dit niet, dan brengt Stichting KidzKlix geen kosten in rekening. Eventueel betaalde voorschotten worden terug gestort.

 1. Ontvangst bij workshop

6.1 De school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier meldt zich bij aankomst op het tijdstip en op de plaats zoals overeengekomen en weergegeven op de door Stichting KidzKlix verstuurde informatiemail.

6.2 Bij aankomst van de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier na de in de informatiemail vermelde aanvangstijd kan de workshopleider beslissen met de uitvoering van de workshop te beginnen, of de workshop af te zeggen zonder de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier enig recht heeft op restitutie van betaalde bedragen.

 1. Uitvoering diensten

7.1 De school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier is gehouden de aanwijzingen van de medewerkers of vrijwilligers van Stichting KidzKlix op te volgen.

7.2 De medewerker van Stichting KidzKlix is aanwezig als uitvoerende, aanspreekpunt en ter ondersteuning. De leerkracht en begeleiders van de school/opvangorganisatie zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. Stichting KidzKlix verwacht een actieve rol van de begeleiding van school/opvangorganisatie.

7.3 De duur van de workshop kan afwijken van de op de website, lesbrief of overige vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden en groepssamenstelling worden ingekort.

7.4 De omgeving waarin en/of de route waarlangs de overeengekomen workshop plaatsvindt kan afwijken van de op de website, lesbrief of op overige wijze vooraf verstrekte informatie. In dat geval vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen.

7.5 Fotografie en/of film tijdens de overeengekomen dienst door Stichting KidzKlix vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerde. Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie.

 1. Kwaliteit en aansprakelijkheid

8.1 Stichting KidzKlix spant zich in om de workshop zoveel mogelijk volgens de specificaties van de overeenkomst uit te voeren. Indien (de uitvoering van) de workshop niet aan de verwachting van de school/opvangorganisatie voldoet, vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen. Wij ontvangen in dit geval graag de feedback om ons aanbod te doen verbeteren.

8.2 Deelname aan de workshop en het eventuele gebruik van materialen, geschiedt op eigen risico van de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier. Stichting KidzKlix is niet aansprakelijk voor schade die de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier gedurende de uitvoering van de workshop lijdt, behoudens schade die het direct gevolg is van het opvolgen door de klant van aanwijzingen van de medewerker of vrijwilliger van Stichting KidzKlix en deze aanwijzingen door meerdere deelnemers zijn gehoord of gezien.

8.3 De deelnemende school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier dient zelf verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en bedrijfsschade.

8.4 De deelnemende school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier is gehouden tot vergoeding van schade, door de school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier c.q. diens deelnemers toegebracht aan gebouwen en inventaris van Stichting KidzKlix of haar deelnemende partijen.

8.5 Stichting KidzKlix is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van materialen tijdens deelname aan activiteiten. Stichting KidzKlix is niet aansprakelijk voor schade en of diefstal van vervoersmiddelen van de deelnemers aan activiteiten van Stichting KidzKlix.

 1. Ontbinding

9.1 Stichting KidzKlix is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • De school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of tijdig nakomt.
 • De door school/opvangorganisatie/zorginstelling/particulier/natuurorganisatie aan Stichting KidzKlix verstrekte gegevens niet overeen blijken te komen met de daadwerkelijke situatie.
 1. Intellectuele eigendommen

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Stichting KidzKlix geleverde diensten en de daarbij verstrekte materialen, zoals merkrechten, modelrechten, beeldrechten, octrooirechten, sui generis, databankrechten, e.d., uitsluitend bij Stichting KidzKlix en/of haar leveranciers.

 1. Bescherming gegevens klant

11.1 De Stichting KidzKlix gebruikt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.

11.2 Stichting KidzKlix respecteert de privacy van de school/opvangorganisatie, zorginstelling/particulier/natuurorganisatie en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Stichting KidzKlix wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door de klant verstrekte informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd. Meer informatie hierover vindt u in het Privacy Statement.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stichting KidzKlix en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een dienst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de klant aldaar woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Over deze Algemene Voorwaarden

Stichting KidzKlix kan de Algemene Voorwaarden aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op www.kidzklix.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op.

Stichting KidzKlix
Wildforsterweg 10-1
3881 NJ Putten
hetklikt@kidzklix.nl