Voorwaarden

Annulering

1. Indien de projectmanager van KidzKlix, of de workshopleider(s) een gepland en reeds betaald evenement annuleert vanwege (te verwachten) extreme weersomstandigheden, slechte conditie van de te bezoeken terreinen, of andere (onvoorziene) omstandigheden, worden reeds voldane inschrijfgelden volledig terugbetaald. Nog niet voldane bedragen komen te vervallen.
2. Bij annuleringen door de opdrachtgever gelden de volgende opzegtermijnen en vergoedingen; Binnen 14 werkdagen annuleren leidt tot een factuur van € 75,00 ter compensatie van gemaakte kosten. Annuleringen binnen 7 werkdagen voor aanvang van de workshop leidt tot volledige facturering van het tarief voor die workshop. Eventuele redenen van overmacht worden, vergezeld van bewijs, aan KidzKlix tijdig gemeld. In dat geval kan in overleg een uitzondering worden gemaakt.
3. Voorafgaand aan elke workshop wordt door de projectmanager een peildatum voor het aantal deelnemers vastgesteld. De peildatum ligt minimaal twee weken voor de datum van het evenement. Een workshop kan slechts doorgang vinden bij voldoende deelname. Per workshop wordt door de projectmanager het minimale (of maximale) aantal deelnemers bepaald in samenspraak met de opdrachtgever. Indien door afmelding ná de peildatum het minimum aantal deelnemers niet meer wordt gehaald, als gevolg waarvan de workshop normaal gesproken geannuleerd zou worden, zal teruggave van het inschrijfgeld aan de afzegger achterwege blijven. Bij afmelding vóór de peildatum is geen geld (meer) verschuldigd. Eventueel voldaan inschrijfgeld zal bij tijdige afmelding worden terugbetaald.
Betaling: Bij deelname aan een workshop dient de betaling uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de workshop in het bezit te zijn van KidzKlix. Bij niet tijdige betaling kan de deelname met onmiddellijke ingang worden opgezegd. In overleg kan ook achteraf worden betaald. Ook dan geldt een termijn van veertien dagen.
4. Een inschrijving is geldig op het moment dat de deelnemer zich heeft aangemeld bij de projectmanager, per telefoon, e-mail of webformulier. Er volgt een offerte die indien akkoord getekend wordt retour gezonden aan KidzKlix, uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de workshop.
5. Een persoon die zich heeft opgegeven voor deelname aan een workshop, dient zich bij verhindering uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop af te melden. Ook al heeft hij/zij het geld nog niet betaald. Bij in gebreke blijven kan alsnog het bedrag in rekening worden gebracht bij de aanmelder. Zie ook punt 2.
6. Een deelnemer kan bij onverhoopte verhindering – na de peildatum – slechts aanspraak maken op teruggave van het inschrijfgeld, indien de afmelding gebaseerd is op serieuze gronden (medische gronden, familieomstandigheden e.d.). Een en ander is ter beoordeling aan de projectmanager. De deelnemer ontvangt na de peildatum slechts dat deel van de betaalde som terug dat niet is uitgegeven of in rekening is gebracht.
Indien een deel van de aangemelde deelnemers verhinderd is, kan/kunnen deze deelnemer(s) worden vervangen door een ander persoon c.q. door andere personen. Het verzoek van in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop te worden ingediend.

Veiligheid en aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk EN verzekerd voor de kinderen en de materialen. KidzKlix kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van welke aard dan ook.
2. De begeleiding via de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen tijdens de workshop en tijdens de reis van vertreklocatie naar fotolocatie en weer terug.
3. Als er over grotere afstanden gereisd moet worden dan loopafstand, dan zorgt de opdrachtgever voor vervoer.
4. De begeleiding is verantwoordelijk voor de orde en de tijdsplanning. Elk kind dient op zichtafstand van de leiding te blijven. Rennen wordt niet toegestaan, evenals het slingeren, gooien, of slepen met de camera’s. Na één waarschuwing nemen wij de camera in.
5. De fotograaf heeft een geldig en actueel VOG (verklaring omtrent gedrag) overhandigd aan KidzKlix en is daarmee gevrijwaard van eventuele risicofactoren in het omgaan met kinderen. Desondanks houdt de leiding voortdurend contact met de fotograaf en vice versa tijdens het uitvoeren van de activiteiten gedurende de workshop.
6. Mocht het weer onderweg omslaan en het is niet fijn meer om te fotograferen, dan overlegt de leiding met de fotograaf of we doorgaan, of dat we terug gaan naar het vertrekpunt, of dat we gaan schuilen. De opdrachtgever beslist.
7. Worden we onderweg aangehouden door een Boa (bevoegd opsporingsambtenaar) in een natuurgebied, dan voert de leiding het woord. Zij horen te weten of een gebied toegankelijk is of niet, en of onze workshop daar gegeven mag worden. Eventueel uitgeschreven bekeuringen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wordt een workshop gegeven in een gebied dat door KidzKlix is uitgekozen, dan vervalt die verantwoordelijkheid bij de klant.
8. Mocht er schade optreden aan spullen van KidzKlix en haar medewerkers, dan valt dat onder de WA-verzekering van de opdrachtgever. Mocht de medewerker van KidzKlix iets beschadigen, dan valt dat onder de WA-verzekering van KidzKlix.

Beeldrechten

1. De foto’s die door de kinderen worden gemaakt, worden aan het einde van de workshop door de fotograaf gesorteerd. Hij/zij kopieert alleen de gelukte (scherpe) foto’s en foto’s die naar zijn/haar oordeel ‘geslaagd’ zijn. Daarna worden de geheugenkaartjes geformatteerd. De selfies die de kinderen vooraf hebben gemaakt worden d.m.v. nummering aan de geselecteerde beelden van dat kind gekoppeld. Uit die eerste selectie kiest de fotograaf de 20 mooiste beelden van die workshop en die worden aan de groep getoond. Daarbij wordt niet gelet op wie de foto(‘s) heeft gemaakt, maar puur naar de foto zelf. Het kan dus zijn dat er van sommige kinderen geen foto’s zijn gesorteerd om diverse redenen. Daarover is geen discussie mogelijk achteraf. Ouders die de foto’s van hun kind achteraf mee willen nemen, kunnen een eigen geheugenkaartjes afgeven waarmee gefotografeerd kan worden, of ze kunnen het geheugenkaartje achteraf kopen voor € 7,50. Mits vooraf aangegeven!
2. Van de selfies, de selectie van de door de kinderen gemaakte beelden en de sfeerreportage die de fotograaf tijdens de workshop heeft gemaakt, wordt achteraf een zip-file naar de opdrachtgever gemaild via www.wetransfer.com.
3. Beelden die zijn gemaakt door de fotografen van KidzKlix mogen alleen voor een verslag van de workshop worden aangewend op de verschillende media van de klant. Altijd met de wettelijk verplichte bronvermelding. Voor andere (commerciële) doeleinden zal in overleg met de fotograaf een redelijke vergoeding worden afgesproken voor de gekozen beelden.
4. KidzKlix behoudt zich het recht voor om sfeerbeelden gemaakt tijdens de workshops, zonder overleg of toestemming vooraf te publiceren op haar website. Mocht u bezwaar hebben tegen de publicatie van één of meerdere foto’s van uw kind(eren) op onze website, mail ons dan via hetklikt@kidzklix.nl. Wij verwijderen de foto(‘s) dan per omgaande.

Bij meningsverschillen beslist het bestuur van KidzKlix.