Privacy beleid Stichting KidzKlix

Versie oktober 2022

Dit is het Privacy Statement van Stichting KidzKlix. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting KidzKlix uw persoonsgegevens.

Stichting KidzKlix acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting KidzKlix veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Stichting KidzKlix een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Stichting KidzKlix bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Stichting KidzKlix worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting KidzKlix van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Stichting KidzKlix persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting KidzKlix bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Stichting KidzKlix. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers en business partners van Stichting KidzKlix.

Belangrijk: Als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Stichting KidzKlix omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting KidzKlix, gevestigd aan de Wildforsterweg 10-1, 3881 NJ te Putten. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Stichting KidzKlix uw persoonsgegevens?

Stichting KidzKlix mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
• Uw toestemming
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Stichting KidzKlix, waarbij uw belang niet prevaleert.

Stichting KidzKlix legt alleen de persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn om onze taken te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:
• Uw naam en adresgegevens voor het versturen van producten
• Uw naam en contactgegevens voor het versturen van de bevestiging van uw deelname aan workshops
• Uw naam en mailadres wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief

Stichting KidzKlix verwerkt uw reguliere persoonsgegevens, aangevuld met gegevens die u overlegd heeft, alleen ten behoeve van een zorgvuldige dienstverlening die tegemoet komt aan uw vraag.

Hoe gaat Stichting KidzKlix met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegeven om. Hiervoor heeft Stichting KidzKlix een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, 0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting KidzKlix passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast beveiligingen van de systemen, willen we ook dat binnen Stichting KidzKlix niet iedereen toegang krijgt tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijke ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Stichting KidzKlix is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Stichting KidzKlix zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Stichting KidzKlix bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Stichting KidzKlix kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleend Stichting KidzKlix haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Stichting KidzKlix zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Stichting KidzKlix

Veel contacten tussen u en Stichting KidzKlix verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of sociale media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, sociale media (Facebookpagina van Stichting KidzKlix en de verschillende locatiepagina’s, Twitter, Instagram, etc.) of via www.kidzklix.nl contact met Stichting KidzKlix. Ook sms, WhatsApp en chats worden ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen, maar ook van Stichting KidzKlix. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Stichting KidzKlix worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van Stichting Stad & Natuur Almere

Als u onze website www.kidzklix.nl bezoekt, registreren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gebruiken.

www.kidzklix.nl is beveiligd d.m.v. een SSL certificaat. Dit herkent u aan het groene slotje in de adresbalk en de letters https in plaats van http vooraan de URL. De extra ‘s’ staat voor ‘secure’.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de website van Stichting KidzKlix worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden. Zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Stichting KidzKlix klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statische analyses van bezoekgedrag, voor fraude bestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICT Recht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Stichting KidzKlix persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Stichting KidzKlix verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Stichting KidzKlix en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens de workshops van Stichting KidzKlix maken de leerlingen foto’s. Deze beelden zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Het bespreken van de gemaakte natuur foto’s met de leerlingen
  • In het blog over de workshop dat geplaatst zal worden op de website van Stichting KidzKlix
  • Op de social media kanalen van Stichting KidzKlix
  • In de evaluatie naar een eventuele subsidieverstrekker

Het beeldmateriaal bestaat vooral uit:
Beelden van de natuur/dieren die we tijdens de workshop tegen komen.

Op deze beelden zijn geen personen of herkenbare situaties te zien. Deze beelden zijn aan de docent/begeleiders afgegeven voor eigen gebruik en zijn zowel door hen als door ons rechten vrij te gebruiken, m.u.v. commerciële doeleinden. Indien dat laatste aan de orde is, dient de gebruiker contact op te nemen met de maker. KidzKlix kan daarin bemiddelen zonder winstgevend oogmerk.

Tijdens de workshops van Stichting KidzKlix maken ook onze fotografen foto’s. Deze beelden zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Het ter beschikking stellen aan de opdrachtgever als service
  • In het blog over de workshop dat geplaatst zal worden op de website van Stichting KidzKlix
  • Op de social media kanalen van Stichting KidzKlix
  • In de evaluatie naar een eventuele subsidieverstrekker

Het beeldmateriaal bestaat vooral uit:
Sfeerbeelden die gemaakt zijn tijdens de workshop met eventueel een groepsfoto.

Op deze beelden zijn personen of herkenbare situaties te zien. Deze beelden zijn aan de docent/begeleiders afgegeven voor eigen gebruik en zijn zowel door hen als door onze fotografen rechten vrij te gebruiken, m.u.v. commerciële doeleinden. Indien dat laatste aan de orde is, dient de gebruiker contact op te nemen met de rechthebbende, zijnde de fotograaf. Indien KidzKlix deze beelden wil gebruiken voor commerciële doeleinden, dan zal de fotograaf eerst contact opnemen met de opdrachtgever.

KidzKlix wil graag sfeerbeelden maken tijdens de workshops en die gebruiken voor haar eigen (niet commerciële) communicatie. Indien u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het maken van beeldmateriaal ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. Opdrachtgevers dienen daar vooraf bezwaar tegen te maken. Voorafgaand aan de workshops of andere evenementen, informeren wij de aanwezigen over de beelden die worden gemaakt.
Indien wij een van deze sfeerbeelden willen gebruiken voor commerciële toepassingen en er zijn personen of organisaties goed herkenbaar in beeld, dan zullen wij vooraf toestemming vragen aan de opdrachtgever. Pas na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming via mail (hetklikt@kidzklix.nl), zal dat beeld eenmalig geplaatst gaan worden voor het overeengekomen doel.

Mocht er uiteindelijk beeld verschijnen op onze website, in drukwerk, of in onze social media kanalen dat de opdrachtgever achteraf toch verwijderd wil hebben, dan volstaat een mailtje met een onderbouwd verzoek tot verwijdering. Afhankelijk van de gemaakte afspraken, zal het beeld worden verwijderd.

Het beeldrecht van de door de fotografen (workshopleiders en medewerkers) van KidzKlix gemaakte foto’s, blijft altijd bij de fotograaf. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van deze copyright houder mag beeld niet gebruikt worden. Mocht u door hen gemaakte beelden willen gebruiken, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrijft door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KidzKlix onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KidzKlix kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Stichting KidzKlix behoudt zich het recht voor om u te vragen zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit Privacy Statement

Stichting KidzKlix kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 28 juni 2022. De meest recente versie vindt u altijd op www.kidzklix.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op.

Stichting KidzKlix
Wildforsterweg 10-1
3881 NJ Putten
hetklikt@kidzklix.nl